Laatujärjestelmä

Ojares Oy pyrkii kaikessa työssään toteuttamaan laatujärjestelmän vaatimukset hyvän ja asiakasta tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Viranomaismääräykset otetaan huomioon. Henkilökunnalla on voimassa olevat tulityökortit. Yhtiön työnjohto valvoo työn laatua sekä toteuttamisen että suunnitelmien osalta.

Ympäristön laatujärjestelmä

Ojares Oy toteuttaa ympäristön laatujärjestelmää siten, että kaikki työmailta vapautuva materiaali lajitellaan ja toimitetaan kaatopaikalle lajiteltuna. Kierrättämiskelpoinen materiaali toimitetaan ao. keräilypisteisiin.

Hyödynnettävissä oleva materiaali varastoidaan ja käytetään omassa tuotannossa mahdollisuuksien mukaan.

SISÄLTÖ

  • 1. OJARES OY:N LAATUKÄSIKIRJA
  • 1.1 Johdanto
  • 1.2 Ojares Oy
  • 1.3 Ojares Oy:n laatupolitiikka
  • 2. LAATUJÄRJESTELMÄ JA LAATUKÄSIKIRJA
  • 2.1 Laatujärjestelmä
  • 2.2 Laatukäsikirja
  • 3. LAATUVASTUUT
  • 3.1 Yleinen laatuvastuu
  • 3.2 Yrityksen toimitusjohtajan laatuvastuu
  • 4. LAATU TOIMINNOISSA
  • 4.1 Viestintä
  • 4.2 Suunnittelu
  • 4.3 Tarjouslaskenta
  • 4.4 Sopimus
  • 4.5 Hankinta
  • 4.6 Tuotanto
  • 4.7 Työmaan käynnistäminen
  • 4.8 Työkohteen laatuvaatimukset ja työohjeet
  • 4.9 Työvaiheen laadunvarmistus
  • 4.10 Tuotannon ohjaus
  • 4.11 Luovutus
  • 4.12 Takuuaika
  • 5. LAATU HALLINOSSA JA YRITYKSEN JOHDOSSA
  • 6. POIKKEAMIEN KÄSITTELY JA KORJAAVAT TOIMENPITEET
  • 7. HENKILÖKUNTA
  • 8. TILASTOLLISET MENETELMÄT
  • 9. ASIAKIRJAT JA TIEDOSTOT

1.      OJARES OY:N LAATUKÄSIKIRJA

1.1 Johdanto

Ojares Oy:n kaikkien työkohteiden perustana on asiakaslähtöisyys. Toiminta ja tuotanto perustuu korkeaan laatuun. Asiakaslähtöinen toimintojen ja tuotteiden laatu varmistetaan laatujärjestelmällä ja ennen kaikkea laatujohtamisella.

1.2 Ojares Oy

Ojares Oy on 1991 perustettu rakennusalan yritys, joka on erikoistunut korjausrakentamiseen. Yritys tekee kuitenkin myös uudisrakentamistakin. Pääasiallisena rakentamisalueena on Pirkanmaan ja sen lähikunnat. Ojares Oy:n kohteita ovat olleet niin suuret kuin pienetkin toimisto- ja liikerakennukset, teollisuusrakennukset, kirkot, museot ja myös graniittiset muistomerkit. Yrityksen tavoitteena on korkea laatu, jonka perustana on henkilökunnan hyvä ammattitaito.

1.3 Ojares Oy:n laatupolitiikka

Koska myös rakennusala voidaan laskea palvelualaksi, tulee toiminnan olla asiakaslähtöistä. Toiminta ja tuotanto tulee olla asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukainen sekä tietenkin lopputuloksen tulee vastata asiakkaan odotuksia. Asiakkaan tarpeet selvitetään tarvittaessa yhteisissä suunnittelukokouksissa, jos alustavat kirjalliset suunnitelmat eivät yksiselitteisesti selvitä asiakkaan toivomuksia. Asiakkaan tarpeiden ja toivomusten selvittäminen on oikeanlaisen toiminnan toteutumisen varmistamista. Muita tällaisia toiminnan toteutumisen varmistamisen näkökulmia ovat mm.; viestinnällä pyritään välittämään oikea tieto sekä vanhoille että uusille asiakkaille yrityksen palveluista ja toiminnasta. Laadukkailla suunnitelmilla varmistetaan toiminnan ja tuotteen sopimuksenmukaisuus. Tuotanto luovutetaan asiakkaalle virheettöminä ja sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaiselle työmaalle tehtyyn laatusuunnitelmaan kirjataan havaitut virheet ja asiakkailta pyydetään myös oma arviointi lopputuloksesta joko suullisesti tai kirjallisesti. Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on, että työ on suunniteltu ja toiminta tapahtuu aikataulun mukaan, tiedonkulku on selkeää , yhteistyö hyvää sekä työ ammattitaitoista.

2.      LAATUJÄRJESTELMÄ JA LAATUKÄSIKIRJA

2.1 Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä on eräänlainen vastuiden ja menettelyjen muodostama kokonaisuus, jonka mukaisesti toimitaan kaikissa yrityksen toiminnoissa ja rakennuskohteissa. Se varmistaa, että toiminta tapahtuu aina asiakaslähtöisesti ja korkeaa laatua tuottavasti. Laatujärjestelmä on kirjattuna tässä laatukäsikirjassa ja menettelyohjeissa.

2.2 Laatukäsikirja

Tässä laatukäsikirjassa on lyhyesti kuvattuna Ojares Oy:n laatujärjestelmä. Toimitusjohtaja vastaa laatukäsikirjan laadinnasta, sisällöstä ja sisältöön tehtävistä muutoksista. Käsikirjaa koskevat muutokset tulee esittää yrityksen toimitusjohtajalle. Muutokset päivitetään tarvittaessa laatukäsikirjaan.

3.      LAATUVASTUUT

3.1 Yleinen laatuvastuu

Yrityksen jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja sen lopputuloksena syntyvän tuotteen laadusta. Työnjohtaja vastaa alaistensa työedellytyksistä ja laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta. Työnjohtajan tulee aina varmistua, että työntekijän työtehtävä ja vastuu on määritelty ja työntekijän ammattitaitoinen osaaminen huomioitu, vastuualueen päätavoitteet on selvitetty ja että, henkilö tiedostaa työnsä laatuvaatimukset.

3.2 Yrityksen toimitusjohtajan laatuvastuu

Ojares Oy:n toimitusjohtaja vastaa yrityksen laatupolitiikasta ja laatutavoitteiden asettamista. Toimitusjohtaja/ työnjohtaja vastaa laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta työkohteissa ja työkohteeseen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

4.      LAATU TOIMINNOISSA

4.1 Viestintä

Yrityksessä on sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan viestintää jonka kohderyhmänä on henkilökunta. Ulkoisella viestinnällä pyritään saavuttamaan sellaiset henkilöt, jotka eivät vielä tiedä ko. yrityksestä. Viestinnästä vastaa johto. Johto päättää minkälaista viestintää käytetään. Ulkoisen viestinnän yhtenä tavoitteena on hankkia uusia potentiaalisia asiakkaita. Ulkoisesta viestinnästä tieto taas saadaan asiakkailta suoraan tai asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Viestintä voidaan katsoa myös markkinoinniksi, jossa asiakkaalle annetaan oikea tieto hankkeen sisällöstä ja siihen kuuluvista töistä.

4.2 Suunnittelu

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota suunnittelun ohjaukseen. Ohjauksella varmistetaan, että suunnittelun eteneminen ja sisältö vastaavat suunnittelulle asetettuja tavoitteita, jotka on asetettu projektille ennen suunnittelun aloittamista. Niin yrityksen sisäisessä kuin ulkopuolisessakin suunnittelussa mahdolliset poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan suunnittelukokouksissa.

4.3 Tarjouslaskenta

Toimitusjohtaja päättää tarjouslaskennan aloittamisesta. Tarjouslaskenta ja tarjouspäätös tehdään laatujärjestelmän menettelyohjeiden mukaisesti.

4.4 Sopimus

Urakkaneuvottelussa varmistetaan, että sopimuksen sisältö ja muut sopimusehdot ovat yksiselitteiset ja että molemmat sopijapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön samalla tavalla.

Mahdolliset erot tarjouspyynnön ja tarjouksen välillä selvitetään ja varmistetaan, että vaatimukset on kirjattu oikein. Pöytäkirja liitetään tarvittaessa urakkasopimukseen.

4.5 Hankinta

Toimittajat valitaan laadun, hinnan ja toimituskyvyn perusteella. Toimittajista ylläpidetään toimittajarekisteriä laatujärjestelmän menettelyohjeiden mukaisesti. Hankintojen valmistelu, hankintapäätökset sekä ohjaus ja valvonta suoritetaan tapauskohtaisesti menettelyohjeiden mukaisesti.

4.6 Tuotanto

Tuotannon suunnittelu ja laatusuunnitelma

Tehokkaalle toteutukselle ja kohteen laadunvarmistamiselle luodaan edellytykset tuotannon suunnittelulla. Tuotannon suunnittelu suoritetaan toimitusjohtajan johdolla. Jokaiselle työmaalle laaditaan työmaan laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmalle on menettelyohjeet sekä malli laatujärjestelmässä. Laatusuunnitelmassa on kirjattuna tuotannonohjauksen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet.

4.7 Työmaan käynnistäminen

Toimitusjohtaja päättää työmaan käynnistämisestä, kun on varmistunut, että sopimuksen ja tavoitteiden mukaiset edellytykset toteutukselle on olemassa. Toimitusjohtaja hyväksyy kohteen toteutusta varten laaditut suunnitelmat ja tekee työmaan käynnistyspäätöksen. Käynnistyksen ajankohta on tarvittaessa sovittu tilaajan tai rakennuttajan kanssa.

4.8 Työkohteen laatuvaatimukset ja työohjeet

Työkohteen laatuvaatimukset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Jos laatu ei käy yksiselitteisesti ilmi asiakirjoista, sovitaan laadusta tilaajan kanssa tarvittaessa. Työmaan työohjeiksi lasketaan työpiirustukset, rakennustyöselitykset ja yleiset ohjeet, joihin suunnitelmissa on viitattu. Täydentävien työohjeiden käytöstä päätetään tapauskohtaisesti tarvittaessa.

4.9 Työvaiheen laadunvarmistus

Laatusuunnitelmassa kirjataan ne työvaiheet, joista laaditaan kirjallinen työvaihesuunnitelma. Työvaihetta suunniteltaessa selvitetään mm. seuraavat asiat:

  • edellisen työvaiheen valmius ja laatu
  • työvaiheen aikataulu
  • materiaalien vastaanotto ja käsittely
  • vaadittavat mittaukset ja tarkastukset
  • tarvittavat työohjeet

Työvaihesuunnitelman toimivuus varmistetaan yhteistoiminnalla. Tämä tapahtuu siten, että työnjohtaja käy läpi suunnitelman työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista.

4.10 Tuotannon ohjaus

Tuotannon ohjaus ja valvonta on määritelty menettelyohjeissa. Tuotanto valvotaan ja ohjataan tuotantosuunnitelmien perusteella.

4.11 Luovutus

Tilaajalle luovutus suoritetaan sopimusehtojen ja aikataulun mukaisesti. Luovutuksessa todetaan sopimuksenmukaisuus ja tuote siirtyy tilaajan hallintaan ja käyttöön.

4.12 Takuuaika

Takuuaika kohteessa alkaa, kun työntulos hyväksytään vastaanottotarkastuksessa. Takuutyöt tehdään menettelyjen ja tarvittaessa sopimusten mukaan.

5.      LAATU HALLINNOSSA JA YRITYKSEN JOHDOSSA

Hallinnon eri toimintojen laatu varmistetaan asianmukaisilla menettelytavoilla ja ohjeilla.

Kirjanpidon tehtävänä on laatia yhtiön kirjanpito ja tilinpäätökset lain mukaisesti. Palkanlaskija vastaa palkanmaksusta ajallaan ja oikein, sekä palkkahallinnon raportoinnista sekä tilityksistä lakien, asetusten ja työehtosopimusten mukaisesti.

6.      POIKKEAMIEN KÄSITTELY JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Asiakasvalitukset, havaitut laatupoikkeamat ja korjaavat toimenpiteet käsitellään menettelyohjeiden mukaisesti. Korjaaviin toimenpiteisiin kuuluu ongelmien analysointi, toimenpiteistä päättäminen, toimenpiteiden tehokkuuden valvonta ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta päättäminen. Työmaan laatusuunnitelmaan kirjataan työaikana havaitut virheet ja poikkeamat.

7.      HENKILÖKUNTA

Laadukas työskentely perustuu jokaisen työntekijän ja toimihenkilön henkilökohtaiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, sekä haluun onnistua työssään ja kehittyä siinä. Valintaperusteina työntekijöille on vankka ammattitaito, kokemus ja korjausrakentamisessa tärkeä yhteistyökyky muiden ihmisten kanssa. Työnjohtaja perehdyttää uudet työntekijät yritykseen, työhönsä ja työympäristöönsä. Vanhoille työntekijät perehdytetään aina uuteen työkohteeseen.

8.      TILASTOLLISET MENETELMÄT

Toiminnan ja tuotteiden laatua mitataan kohteiden luovutuksessa todettujen virheiden määrällä, aikataulujen toteutuksella, asiakaspalautteilla ja liiketoiminnan kannattavuudella.

9.      ASIAKIRJAT JA TIEDOSTOT

Asiakirjojen valvonta ja arkistointi suoritetaan yksikkökohtaisten menettelyohjeiden mukaisesti.

Ylöjärvi 25.10.2000

Heikki Ojares